Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług w wersji testowej Portalu Internetowego www.spiknik.pl.
§ 1. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin (zwany dalej: ”Regulaminem”), określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym URL: spiknik.pl (zwany dalej:" Portalem").


Portal prowadzony jest przez Startup “SPIKNIK” w ramach Programu AIP w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, zwaną dalej: "Administratorem".


Adres oraz dane kontaktowe Portalu: adres internetowy – spiknik.pl, e-mail – kontakt@spiknik.pl.


Do korzystania z Portalu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby małoletnie powyżej 16. roku życia lub osoby pełnoletnie nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Użytkownikami”.


Użytkownik przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinien zapoznać się z jego regulaminem i zaakceptować jego warunki.


Warunkiem uzyskania pełnej możliwości korzystania z Portalu jest posiadanie aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.


Obecna wersja Portalu jest wersją testową, co oznacza, że będzie podlegać udoskonaleniom w przypadku pojawienia się ewentualnych błędów.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych w Portalu.


Portal pozwala jego Użytkownikom na tworzenie spersonalizowanych profili - kont, służących: • publikowaniu ogłoszeń o wydarzeniach, oraz dołączaniu do ogłaszanych wydarzeń;

 • publikowaniu promowanych ogłoszeń o wydarzeniach;

 • komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez: umieszczanie zdjęć, opisów, komentarzy oraz informacji, wystawianie ocen innych Użytkowników.


Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. a) i c) zwane będą w dalszej części Regulaminu: „Usługami bezpłatnymi”.


Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. b) zwane będą w dalszej części Regulaminu: „Usługami płatnymi”.


Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. a), b), c) zwane będą w dalszej części Regulaminu łącznie: „Usługami”.


Warunki świadczenia Usług płatnych nie określone w Regulaminie ustalane są z Użytkownikami w każdym przypadku indywidualnie na podstawie odrębnej umowy w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3. Zasady korzystania z Usług


Odczytywanie ogłoszeń o wydarzeniach nie wymaga rejestracji ani zalogowania w Portalu.


Publikowanie i dołączanie do ogłoszeń o wydarzeniach, oraz komunikacja pomiędzy Użytkownikami poprzez: umieszczanie zdjęć, opisów, komentarzy oraz informacji, wystawianie ocen innych Użytkowników, wymaga rejestracji i zalogowania w Portalu, oraz podania następujących danych: • imienia i nazwiska Użytkownika;

 • nazwy Użytkownika;

 • miejscowości;

 • daty urodzenia;

 • płci;

 • adresu e-mail;


Korzystanie przez Użytkownika z Usług płatnych określonych w § 2 ust. 1 lit. b) tj.: publikowania promowanych ogłoszeń o wydarzeniach, wymaga rejestracji i zalogowania w Portalu, oraz zawarcia umowy w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności, określającej warunki świadczenia nie określone w Regulaminie.


Składanie zamówień i zapytań o Usługę płatną odbywa się poprzez formularz kontaktowy dostępny na Portalu, lub przesłanie do Administratora wiadomości e-mail na adres: kontakt@spiknik.pl.


Użytkownik zamawiający Usługę płatną podczas składania zamówienia lub wysyłania zapytania, podaje następujące dane: • imię i nazwisko Użytkownika lub nazwę Firmy;

 • adres zamieszkania lub adres siedziby Firmy

 • adres email;

 • numer telefonu;

 • w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi numer NIP;


Administrator przed dokonaniem potwierdzenia zakupu Usługi płatnej przedstawia zamawiającemu poprzez przesłanie e-maila (zwanego dalej: „E-mail z potwierdzeniem zamówienia”) następujące informacje: • dokładny opis danej Usługi i jej przeznaczenie bądź zastosowania;

 • łączną cenę zamówionych Usług wraz z podatkami;

 • dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

 • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia;

 • informacje o braku możliwości odstąpienia od umowy przez Użytkownika;


Potwierdzenie zamówienia przez Użytkownika wymaga: • zapoznania się z informacjami przesłanymi Użytkownikowi w E-mail z potwierdzeniem zamówienia;

 • wyrażenia oświadczenia woli związania się umową na świadczenie Usług płatnych poprzez kliknięcie przycisku zawartego w E-mail z potwierdzeniem zamówienia – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

 • zapłaty za Usługę płatną.


Potwierdzenie zawarcia umowy Usług płatnych przesyłane jest po spełnieniu przez Użytkownika wymagań określonych w § 3 ust. 5-7.


Portal może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do: spełnienia wymagań określonych w § 3 ust. 5-7 bądź prawdziwości bądź rzetelności danych wskazanych przez Użytkownika zamawiającego Usługę płatną w formularzu. W takim przypadku Portal niezwłocznie skontaktuje się z zamawiającym Usługę płatną w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.


Zamawiający Usługę płatną i Portal związani są ceną Usług płatnych obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.


Wszystkie ceny Usług płatnych ustalane są w każdym przypadku indywidualnie i podawane są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT.


Płatność następuje poprzez przelew zwykły.


Termin na wykonanie płatności wynosi 14 dni od dnia złożenia zamówienia Usługi płatnej.


Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Użytkownika zamawiającego Usługę płatną, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.


Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Portal wysyła zamawiającemu informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz fakturę VAT.


Każdy rejestrujący się Użytkownik i/lub zamawiający Usługę płatną wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie, oraz innych powiadomień z Portalu.


Inne informacje dotyczące działania Portalu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora, przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 4. Polityka prywatności


Użytkownik, w przypadku gdy chce, aby doszło do przekazania jego danych, oraz w przypadku zakupu Usługi płatnej poprzez wypełnienie właściwych formularzy i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.


Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.


Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych do Startup “SPIKNIK”, dane kontaktowe: kontakt@spiknik.pl


Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu: • zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy świadczenia usług,

 • zaksięgowania zawartej umowy w informatycznym systemie księgowym Portalu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii umów zawieranych przez Portal,

 • przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników,

 • przekazania danych swoim podwykonawcom.


Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Portalu oraz innych informacji marketingowych związanych z Portalem.


Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.


Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.


W Portalu wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Portalu przez Użytkownika, system Portalu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Portalu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług Portalu dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakie przeszukiwany jest Portal. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies Portal nie będzie mógł zidentyfikować Klienta Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.


Portal informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Portalu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Portal zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Portalu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Portalem a Użytkownikiem.


Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Portal drugiej stronie treści zawieranej umowy: • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie usług;

 • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy świadczenia usług następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zamówienia;


Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 5. Wymogi techniczne


W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: • aktywne łącze internetowe;

 • aktualna wersja przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer);

 • włączona akceptacja plików cookies, oraz obsługa plików JavaScript;


Portal nie jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania.


Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

§ 6. Reklamacje


Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Portal na rzecz Użytkownika.


Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Portalu: kontakt@spiknik.pl.


Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.


Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Portal zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, jaką Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 7. Prawo Własności Intelektualnej


Użytkownik, który wprowadza na łamach Portalu treści lub logotypy (zwane dalej: „Utworami”), wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Portal na następujących polach eksploatacji: • umieszczenie na stronie internetowej Portalu;

 • umieszczanie i rozpowszechnianie na portalach społecznościowych i kanale YouTube należących do Administratora i jego partnerów;

 • redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.


W celu tworzenia praw zależnych Administratora powinien uzyskać on zgodę Użytkownika.


Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Portalu.


Użytkownik nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Administratora do kopiowania bądź rozpowszechniania materiałów udostępnianych na łamachPortalu do których nie posiada praw.

§ 8. Prawa i Obowiązki Użytkownika


Zakazane jest umieszczanie przez Klienta ogłoszeń: • niosących treści bezprawne;

 • obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;

 • fałszywych lub mylących;

 • naruszających prawa osób trzecich;

 • rozpowszechniających spam;

 • zawierających linki oraz reklamy podmiotów konkurencyjnych dla www.spiknik.pl,

 • wirusów czy innych technologii działających na szkodę u i innych,

 • naruszające prawa osób trzecich.


Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw, może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@spiknik.pl, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.


Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta w Portalu osobom trzecim.


Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.


Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.


Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@spiknik.pl.


W ramach Portalu zabronione jest działanie, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 9. Prawa i Obowiązki Administratora


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, w tym zakłócenia prowadzące do utraty danych, informacji, zdjęć lub innych treści umieszczonych w Portalu oraz zakłócenia niekorzystnie wpływające na sprzęt komputerowy (zarówno oprogramowanie jak i tzw. hardware) wykorzystywany celem korzystania z Portalu.


Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność (czasową jak i trwałą) korzystania przez Użytkowników z jakiejkolwiek funkcji Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, które powstają z dokonywania zmian lub ulepszeń w Koncepcji Portalu jak również wynikającą z rezygnacji z określonych funkcji Portalu bądź świadczenia określonych usług drogą elektroniczną. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą powiadomieni z odpowiednim uprzedzeniem.


Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta Użytkownika w przypadku: • złamania zasad Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Administratora lub Portalu;

 • podawania nieprawdziwych danych;


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: • treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;

 • działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu;

 • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

 • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji Portalu.

§ 10. Odstąpienie od umowy


Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w Załączniku B do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.


Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Zgodnie z postanowieniem Regulaminu Administrator informuje Użytkownika, że natychmiastowe przystąpienie do wykonywania Usługi płatnej na jego życzenie przed upływem 14 dni od podpisania niniejszej Umowy będzie skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Portalem.


Zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).


Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;


Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Portalem;

 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
Załączniki do Regulaminu


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Zgodnie z postanowieniem Regulaminu Administartor informuje Użytkownika, że natychmiastowe przystąpienie do wykonywania Usługi płatnej na jego życzenie przed upływem 14 dni od podpisania niniejszej Umowy będzie skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług przez Portal.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.


(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Formularz odstąpienia od umowy


Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.